(My Wife: Yan)

(High School Friends: Zheng Wang, Di Yu, Jiajun Chen and more w/o homepages)

(College Friends: Wen Wu Xiaoliang Wei Ke Xu Chang Liu Zhong Xiu Song Gang Xinyang Li and more w/o homepages)

(CMU Friends : Jiazhi Ou Jun Yang Jian Zhang Joy Jie Lu and more w/o homepages)